Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwana dalej „dane”) w naszych rezerw i powiązanych stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych obecności online, takich jak naszych profilach społecznościowych z poniżej ( zbiorczo określane jako „oferty online”). W odniesieniu do terminologii, takiej jak „przetwarzania” lub „administrator” odnosimy się do definicji w art. 4 do rozporządzenia prywatności (DSGVO).

odpowiedzialny

Wydawca (podmiot prawny):
Firma "ooo Герой" (ooo Geroy), zarejestrowana firma
OGRN 1172375019959, reg. Krasnodar, Federacja Rosyjska

Odpowiedzialność redakcji:
Markus Hanf

Publikacja Lokalizacja:
350088 Krasnodar, Russian Federation

możliwości kontaktu:
Telefon:
✆ Niemcy: + 49-40-22861140
✆ Austria: + 43-1-3649234
✆ Rosja: + 7-499-6094132
✆ USA: + 1-408-7695407
E-mail: kontakt@vavt.de

Impressum: https://vpntester.de/impressum/

Rodzaje przetworzonych danych:

- Dane o zapasach (np. Nazwy, adresy).
- Dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów).
- Dane dotyczące treści (np. Wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy wideo).
- Dane dotyczące użytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
- Dane meta / komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie dotkniętych osób

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej nazywamy osoby objęte projektem "użytkownikami").

Cel przetwarzania

- Zapewnienie oferty online, jej funkcji i zawartości.
- Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
- Środki bezpieczeństwa.
- Osiągnij pomiar / marketing

Używane terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"); osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przydział do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej cech specjalnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację przeprowadzaną z lub bez pomocy środków zautomatyzowanych lub każdej takiej operacji w połączeniu szeregowym z danymi osobowymi. Termin ten obejmuje pory i obejmuje praktycznie żadnej obsługi danych.

„Pseudonimy” przetwarzania danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą już być przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, pod warunkiem że dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przypisane.

„Profilowanie” każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowie, osobiste Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

"Osoba odpowiedzialna" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, organ lub organ, który decyduje, samodzielnie lub wspólnie z innymi, o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 DSGVO informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. Stanowiły podstawę prawną nie jest wymieniony w zasadach zachowania poufności informacji, stosuje się: Podstawą prawną dla gromadzenia zgody jest rodzaj 6 1 para świeci ... ai 7 DSGVO Art., podstawą prawną do przetwarzania spotkać naszą wydajność i realizację działań umownych i zapytań sekretarka jest miły. 6 para. 1 świeci b DSGVO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 paragraf 1 lit. c DSGVO oraz podstawę prawną do przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów Art. 6 ust. 1 świeci f DSGVO. W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby może wymagać przetwarzania danych osobowych typu jest używany. 6 ust. 1 świeci d DSGVO jako podstawa prawna.

środki bezpieczeństwa

Spotykamy się zgodnie z art. 32 DSGVO techniczny z uwzględnieniem stanu techniki, koszt wdrożenia oraz charakteru, zakresu, okoliczności oraz cele przetwarzania oraz różne prawdopodobieństwo występowania i nasilenie zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, właściwe oraz środki organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony stosownego do ryzyka.

Środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także ich dostęp, wprowadzanie, ujawnianie, dostępność i rozdział. Ustanowiliśmy również procedury zapewniające korzystanie z praw przysługujących podmiotowi danych, usuwanie danych i podatność na dane. Ponadto, rozważamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub selekcji sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych przez projektowanie technologii i przez ustawienia domyślne przyjazne dla prywatności (Artykuł 25 DSGVO).

Współpraca z procesorami i stronami trzecimi

Chyba że (procesorów zamówienie lub osobom trzecim) ujawnić jako część naszych przetwarzania danych do innych stron, wyślą do tego lub innego dać im dostęp do danych, odbywa się wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnej (na przykład, gdy przekazywanie danych osobom trzecim, jak wymaga obsługi płatności, wg. Art. 6 para. list 1 b DSGVO do wykonania umowy), które zostało uzgodnione na obowiązek prawny przewiduje lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (na przykład podczas korzystania z Inspektorem, Webhosting, etc.).

Jeśli zlecimy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. "Umowy na przetwarzanie zamówień", odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Transfery do państw trzecich

Chyba że ((czyli spoza Unii Europejskiej UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)) dane do procesu państwa trzeciego lub dzieje się w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych osobom trzecim, tylko ten pojawia się, gdy zdarza się, aby spełnić nasze umowne (przed) obowiązki na podstawie zgody, z powodu obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem przepisów prawa lub umowy licencji, procesu lub pozwolimy danych w państwie trzecim tylko w obecności specjalnych wymagań art. 44 FF. Procesowej DSGVO. Oznacza to, że przetwarzanie jest wykonywane, na przykład, w oparciu o szczególne środki bezpieczeństwa, jak oficjalnie uznaną stwierdzenia odpowiednim poziomie UE ochrony danych (np w USA przez „Prywatność Tarcza”) lub przestrzeganiu oficjalnie uznanych szczególnych zobowiązań umownych (tzw „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane dane są przetwarzane i przekazania informacji o tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 DSGVO.

Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Użytkownika lub poprawienia błędnych danych dotyczących Użytkownika.

Zgodnie z Art. 17 DSGVO mają prawo zażądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub, alternatywnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z Art. 18 DSGVO.

Masz prawo żądać, aby dane dotyczące Ciebie dostarczone nam zostały uzyskane zgodnie z Art. 20 DSGVO i przekazane innym osobom odpowiedzialnym.

Masz klejnot. Art. 77 DSGVO prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo wyrazić zgodę zgodnie z. Art. 7 para 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość

prawo

Użytkownik może w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych zgodnie z Art. 21 GDPR. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu w wiadomościach bezpośrednich

"Pliki cookie" to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie można przechowywać różne informacje. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub "ciasteczka sesyjne" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie można na przykład zapisać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Termin "trwały" lub "trwały" odnosi się do plików cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład stan logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. Podobnie w takim cookie mogą być przechowywane interesy użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. "Plik cookie stron trzecich" odnosi się do plików cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba, która zarządza ofertą online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie, jest to nazywane "plikami cookie innych firm").

Możemy użyć tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszej polityki prywatności.

Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

Ogólna sprzeczność w odniesieniu do wykorzystywania plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu online może w przypadku różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, po stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/ być wyjaśnione. Ponadto przechowywanie plików cookie można uzyskać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być używane.

Usuwanie danych

Przetworzone przez nas dane są usuwane lub ograniczane zgodnie z Art. 17 i 18 DSGVO. O ile nie jest to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do ich celu, a ich usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi pamięci masowej. O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane do innych i uzasadnionych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Po wymogów prawnych w Niemczech, przechowywanie specjalnie dla 10 lat 147 AO, 1 akapitu zgodnie z §§ 257 ust .. 1 nie. 1 i 4, para. 4 HGB (książki, płyty, raporty zarządcze, dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, właściwe dla opodatkowania dokumenty, etc.) i 6 roku zgodnie z § 257 ust. 1 nie. 2 i 3, para. 4 HGB (litery handlowych).

Zgodnie z przepisami prawnymi w Austrii przechowywania szczególną 7 J zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, rachunki / faktury, rachunki, dowody księgowe, dokumenty handlowe, zestawienie dochodów i wydatków, etc.), na 22 lat w związku z ziemi i dla 10 lat do dokumentów odnoszących się do usług elektronicznych świadczonych, telekomunikacji, usług radiowych i telewizyjnych, które są świadczone dla osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE oraz w mini one stop shop zastrzeżono (MOSS).

Udział w programie partnerskim afiliowanym

W naszych rezerw, polegamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i opłacalnej eksploatacji naszej internetowej) gem. Art. 6 para. 1 świeci f Śledzenie standardowe w branży DSGVO zgodnie z wymaganiami w zakresie działania systemu afiliacyjnego. Poniżej wyjaśnimy użytkowników o podstawach technicznych.

Usługi oferowane przez naszych partnerów biznesowych może być reklamowany na innych stronach internetowych i linki (tzw. Linki partnerskie lub po-buy-systemy, kiedy, na przykład, linków lub usług osób trzecich oferowanych przez kontraktu). Operatorzy odpowiednich stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy śledzą linki partnerskie, a następnie korzystają z ofert.

Podsumowując, jest to niezbędne do naszej oferty online, które możemy śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani w linki partnerskie i / lub danych dostępnych na oferty, które oferuje kliknij wszczęcia linki partnerskie lub naszej platformy internetowej postrzegają. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane pewnymi wartościami, które mogą być częścią linku lub w inny sposób, np. W pliku cookie. Wartości obejmują w szczególności początkowego internetowej (odsyłających), czas, identyfikator online właściciela strony internetowej, na której związek partnerski był identyfikatora online odpowiedniej oferty, online, identyfikacji użytkownika, jak również śledzenie konkretne wartości, takie jak identyfikator reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacja.

Używane przez nas identyfikatory użytkowników online są wartościami pseudonimicznymi. Oznacza to, że same identyfikatory online nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagają nam jedynie w celu określenia, czy ten sam użytkownik, który kliknął link partnerski lub zainteresowani naszą ofertą online na korzyść przetargu, który, powiedzmy na przykład z umowy zawartej z dostawcą. Jednak identyfikacja online jest osobista, o ile firma partnerska, a także nas, identyfikacja online i inne dane użytkownika są dostępne. Tylko wtedy firma partnerska może nam powiedzieć, czy użytkownik skorzystał z oferty i, na przykład, możemy wypłacić premię.

Amazon Program partnerski

Jesteśmy na podstawie naszych uzasadnionych interesów (czyli odsetki w operacji gospodarczej naszych rezerw w rozumieniu Art. 6 ust. 1 poz f. DSGVO) uczestnik programu partnerskiego z Amazon UE, który został zaprojektowany w celu zapewnienia środków dla witryn, za pomocą którego przez Umieszczanie reklam i linków do Amazon.de można uzyskać zwrot opłat reklamowych (tzw. system partnerski). Amazon używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Amazon może między innymi zauważyć, że kliknął link partnerski na tej stronie, a następnie zakupił produkt od Amazon.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych Amazon i opcji rezygnacji, zapoznaj się z polityką prywatności firmy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Powrót w kontakcie

Kontaktując się z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) są zgodne z danymi użytkownika, aby edytować żądania kontaktu i swój bieg. Art. 6 pkt 1 lit. b) przetworzone DSGVO. Informacje o użytkownikach mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientem ("system CRM") lub porównywalnej organizacji wniosku.

Usuwamy żądania, jeśli nie są już wymagane. Sprawdzamy konieczność co dwa lata; Ponadto obowiązują prawne obowiązki archiwizacji.

Menedżer Tag Google

Menedżer tagów Google to rozwiązanie, które pozwala nam zarządzać tak zwanymi tagami witryny za pomocą jednego interfejsu (w tym integracji Google Analytics i innych usług marketingowych Google z naszą ofertą online). Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, odwołuje się do następujących informacji na temat usług Google. Sposób wykorzystania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Używamy (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i opłacalnej eksploatacji naszych złóż w rozumieniu Art. 6 para. 1 pozycja F. DSGVO) w oparciu o nasze uzasadnionych interesów Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC ( „Google”) jednym. Google korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z rezerw obowiązkowych przez użytkownika są zazwyczaj przekazywane są do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Google jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty internetowej przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online oraz zapewnić nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. W takim przypadku pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online i przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych Google, zatrudnianiu i dyskwalifikowaniu, zapoznaj się z Polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads), a także w ustawieniach prezentacji wyświetleń reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google Analytics uniwersalny

Używamy Google Analytics w projekcie jako "universal Analytics"Jeden. "Universal Analytics" oznacza proces Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na identyfikatorze użytkownika o pseudonimie, a zatem tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z użycia różnych urządzeń (tak zwane "śledzenie na różnych urządzeniach") ,

Kierowanie za pomocą Google Analytics

Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam wyświetlanych w Google i powiązanych usługach reklamowych, tylko tych użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. Zainteresowania konkretnymi tematami lub produkty przez nich odwiedzane) Strony internetowe), które przesyłamy do Google (tak zwane "remarketing" lub "odbiorcy Google Analytics"). Dzięki odbiorcom remarketingu chcemy również upewnić się, że nasze reklamy spełniają potencjalne zainteresowania użytkowników.

Integracja usług i treści stron trzecich

Postawiliśmy w naszych rezerw na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj zainteresowanie analizy, optymalizacji i opłacalnej eksploatacji naszych złóż w rozumieniu Art. 6 ust. 1 poz f. DSGVO) treści lub usług świadczonych przez osoby trzecie w celu ich zawartość i Zintegruj usługi, takie jak filmy lub czcionki (określane zbiorczo jako "treść").

Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści dostrzegają adres IP użytkowników, ponieważ nie mogli przesłać zawartości do przeglądarki bez adresu IP. Adres IP jest zatem wymagany do prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczenia treści. Osoby trzecie mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczne grafiki, określane również jako "sygnały nawigacyjne") do celów statystycznych lub marketingowych. "Tagi pikselowe" mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimiczne informacje mogą być również przechowywane w ciasteczkach na urządzeniu użytkownika i mogą obejmować, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje dotyczące korzystania z naszej oferty online.

youtube

Osadzamy filmy z platformy "YouTube" dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Podaj linki partnerskie